ﻧﻤﺎز ﭘﺮ ﻓﻀﯿﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺧﺮت دوﺑﺎل ﺑﺪهد ﻛﻪ ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ

لطفا برای نمایش امکانات کامل سایت اقدام به ساخت حساب کاربری نمایید.

ورود ساخت حساب کاربری