از طریق گروه خونی می توان مزاج پایه را مشخص کرد

لطفا برای نمایش امکانات کامل سایت اقدام به ساخت حساب کاربری نمایید.

ورود ساخت حساب کاربری