اﻳﻦ دﻋﺎ را ﺑﺮاى ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ان ﺷﺎء اﻟﻠّﻪ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ

لطفا برای نمایش امکانات کامل سایت اقدام به ساخت حساب کاربری نمایید.

ورود ساخت حساب کاربری